Aplication - Spot cooler Airrex

Ứng dụng chính cho điều hòa di động - Spot cooler

  

1. Ứng dụng làm mát cho công nhân đứng máy CNC - Use for worker

2. Ứng dụng làm mát kiểu ống chia gió ra các vị trí trên dây truyền sản xuất - Use for production line

3. Ứng dụng làm nguội nhanh cho sản phẩm, khuôn mẫu, máy - Use for machine and hot workpiece


 

4. Ứng dụng làm mát cho các vị trí đặc biệt ( Hàn, Mạ...) - Use for special machine


5. Ứng dụng làm mát cho công nhân lắp ráp - Use for Car assemble line

6. Ứng dụng làm mát cho hội nghị, nhà hàng, quán ăn ngoài trời - Use for event, Coffee shop, Restaurant...

Điều hòa di dộng dùng cho nhà xưởng

Điều hòa di động dùng cho nhà hàng, nhà bếp

Máy lạnh di động dung cho nhà hàng

Máy lạnh di động dung cho nhà ăn

Máy lạnh di động dung cho quán café

Điều hòa di động dung cho quán cà phê

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi

Điều hòa điểm, Điều hòa di động, Máy lạnh di động, Máy lạnh làm mát điểm, Máy lạnh điểm, spotcooler, portable airconditioner, portable cooler, mobile airconditioner, Airrex, icen, weltem, suiden, nakatomi